Skip to main content

CRKVA SV. LOVRE I ZGRADA BISKUPIJE

Trg Svetog Trojstva 18, Požega, Hrvatska

Pokraj sjedišta Požeške biskupije, smještena je crkva sv. Lovre, jedan od najstarijih spomenika gotičke baštine i spomenik svjetske vrijednosti.

Crkva, koja je hodnikom povezana s biskupskom rezidencijom, izgrađena je krajem 13. i početkom 14. stoljeća, a ističe se gotičkim svetištem i baroknim tornjem.

Unutrašnjost crkve Svetoga Lovre obogaćena je gotičkim freskama iz 14. stoljeća koje su, unatoč brojnim razara-njima, očuvane kroz stoljeća, a koje se danas diče epitetom svjetske umjetniče vrijednosti.

SPOMEN KRIPTA ANTUNA KANIŽLIĆA U CRKVI SV. LOVRE

1998. godine papa Ivan Pavao II proglasio je sv. Lovru zaštitnikom Požeške biskupije pa tako ova srednjovjekovna crkva postaje, nakon katedrale Svete Terezije Avilske, druga po važnosti u Biskupiji.

Iste godine, prilikom posvete crkve, u glavni oltar ugrađena je relikvija Blaženog Alojzija Stepinca, a u zvonik su podignuta četiri nova zvona. Zanimljivo je napomeniti kako u kripti crkve sv. Lovre leže posmrtni ostaci znamenitog isusovca Antuna Kanižlića. 

ZGRADA BISKUPIJE

Velebno zdanje Biskupskog doma, zgrada nekadašnje isusovačke rezidencije, nalazi se uz crkvu sv. Lovre. Gradili su ju isusovci od 1709. – 1711. godine. Bulom pape Klementa XVI. iz 1773. ukida se isusovački red, te su bili primorani napustiti požešku Kolegiju.

1832. godine zgradu kupuje zagrebački biskup A. Alagović, nadograđuje još jedna kat te je pretvara u sirotište. Današnji izgled zgrada poprima 1904. godine, izgubivši pri tome svoje barokne značajke. 

Osnutkom Požeške biskupije 1997. godine, zgrada požeškog Kolegija postaje njezino središte, a nedugo zatim je i temeljno obnovljena.

ST. LAWRENCE CHURCH AND DIOCESE BUILDING

Svetog Trojstva Square 18, Požega, Croatia

Next to the seat of the Požega diocese, is the church of St. Lawrence, one of the oldest monuments of Gothic heritage and a monument of world value.

The church, which is connected to the bishop’s residence by a corridor, was built in the late 13th and early 14th centuries, and stands out with its Gothic sanctuary and Baroque tower.

The interior of the church of St. Lawrence is enriched by Gothic frescoes from the 14th century, which, despite numerous destructions, have been preserved through the centuries, and which today boasts the epithet of world artistic value.

MEMORIAL CRYPT OF ANTUN KANIŽLIĆ IN THE CHURCH OF ST. LAWRENCE

In 1998, Pope John Paul II proclaimed St. Lawrence, the patron saint of the Požega diocese, so this medieval church became, after the cathedral of St. Theresa of Avila, the second most important in Diocese of Požega.

In the same year, during the consecration of the church, the relic of Blessed Alojzije Stepinac was built into the main altar, and four new bells were erected in the bell tower. It is interesting to note that in the crypt of the church of St. Lawrence lie the remains of the famous Jesuit Antun Kanižlić.

BISHOPRIC BUILDING

The magnificent building of the Bishop’s House, the building of the former Jesuit residence, is located next to the church of St. Lawrence. It was built by the Jesuits from 1709 to 1711. The bull of Pope Clement XVI from 1773 abolished the Jesuit order, and they were forced to leave the College of Požega.

In 1832, the building was bought by the Bishop of Zagreb, A. Alagović, who added another floor and turned it into an orphanage. Today’s appearance of the buildings took over in 1904, losing its Baroque features.

With the founding of the Požega diocese in 1997, the building of the Požega College became its center, and shortly afterwards it was thoroughly renovated.