Skip to main content

KURSALON

Lipik, Hrvatska

Kursalon je naupečatljivija građevina Lipika. Sagrađena je krajem 19. stoljeća i od tada je simbol Lipika i najslikaniji motiv grada. Kursalon je bio sinonim za zabavu, razonodu i kulturu. Ciljano sagrađen radi gostiju u kupalištu Lipik označuje novi uzlet lipičkog turizma i najljepše doba Lipika.

Razlog za gradnju Kursalona i pratećih objekata je bila sve veća posjećenost Kupališta i nedostatna zabavna ponuda Lipika. Lipik je imao uzletni smjer razvoja turizma, sve više ljudi se upoznaje sa blagodatima geotermalne vode, povećava se zanimanje za Lipik.

Lipik se povezuje prugom sa Mađarskom i Austrijom te postaje moderno odmaralište. Da bi se zadovoljila potražnja inozemnih gostiju i proširila ponuda zdravstvenog turizma gradi se Kursalon, Wandelban i uređuje se perivoj.

Kursalon je u to doba bio jedna od najljepših zgrada u Slavoniji. Zgrada je imala mnoštvo dvorana s različitom ponudom, sadržavala je kavanu, lječilišnu dvoranu, veliko predvorje te ugostiteljski dio.

I danas se o Kursalon vodi briga, u ostacima Kursalona se održavaju manja kulturna događanja.
Svakako je vrijedno posjetiti Kursalon i osjetiti duh prošlosti iz prve ruke, uz priče domaćina.

KURSALON

Lipik, Croatia

Kursalon is a most impressive building in Lipik. It was built at the end of the 19th century and since then it has been a symbol of Lipik and the most painted motif of city. Kursalon was synonymous for entertainment, leisure and culture. Targeted for guests of Lipik spa, it marks a new rise in Lipik tourism and the most beautiful time of Lipik.

The reason for the construction of Kursalon and accompanying facilities was the increasing attendance at the Baths and the insufficient entertainment offer of Lipik. Lipik had a take-off direction of tourism development, more and more people are getting acquainted with the benefits of geothermal water, and interest in Lipik is increasing.

Lipik is connected by rail with Hungary and Austria and becomes a modern resort. In order to meet the demand of foreign guests and expand the offer of health tourism, Kursalon, Wandelban is being built and a park is being arranged.

Kursalon was one of the most beautiful buildings in Slavonia at that time. The building had many halls with different offerings, it contained a cafe, a spa hall, a large lobby and a catering part.

Even today, Kursalon is taken care of, and smaller cultural events are held in the remains of Kursalon.
It is definitely worth visiting Kursalon and feeling the spirit of the past first hand, along with the stories of the hosts.