Skip to main content

TRADICIJSKA ARHITEKTURA STARIH SELA ČAGLINSKOG KRAJA

Od tradicijske arhitekture na području općine Čaglin preostalo je nekoliko sačuvanih primjera seoskih kuća, poklonaca, kapela i sličnih elemenata tradicijskog graditeljstva. Premda je sačuvani fond tradicijskog seljačkog graditeljstva u naseljima općine vrlo skroman, iz njega se ipak da naslutiti njegova nekadašnja tipološka i oblikovna raznovrsnost. Prema dosadašnjim sačuvanim primjerima na terenu, vidljivo je da su neka naselja odskakala po brojnosti, prostornoj razvijenosti i kvaliteti oblikovanja tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada. To se prije svega može uočiti u Ruševu, Djedinoj Rijeci i Sovskom Dolu.

Većina sačuvanih primjera tradicijske arhitekture pokazuje vidljive znakove zapuštenosti i propadanja. To je u manjoj mjeri posljedica njihove starosti i kvalitete gradnje, a u znatno većoj mjeri je uzrokovano općim, posebno demografskim i ekonomskim, nazadovanjem sela, što je za posljedicu imalo nedostatno održavanje stambenih i gospodarskih zgrada. Ipak je na terenu zabilježeno i nekoliko iznimki od ovog općeg stanja. U takve primjere solidno održavanih tradicijskih zgrada treba ubrojiti neke od objekata sa donjih fotografija.

TRADITIONAL ARCHITECTURE OF OLD VILLAGES OF ČAGLIN REGION

From the traditional architecture in the area of ​​the municipality of Čaglin, there are several preserved examples of village houses, gifts, chapels and similar elements of traditional architecture. Although the preserved fund of traditional peasant construction in the settlements of the Municipality is very modest, it can still hint at its former typological and design diversity. According to the examples preserved so far in the field, it is evident that some settlements have stood out in terms of number, spatial development and quality of design of traditional residential and farm buildings. This can be seen primarily in Ruševo, Djedina Rijeka and Sovski Dol.

Most of the preserved examples of traditional architecture show visible signs of neglect and decay. This is to a lesser extent a consequence of their age and quality of construction, and to a much greater extent caused by the general, especially demographic and economic, backwardness of the villages, which resulted in insufficient maintenance of residential and farm buildings. However, several exceptions to this general situation have been noted in the field. Such examples of solidly maintained traditional buildings should include some of the buildings in the photos below.