Skip to main content

100+ PROIZVOĐAČA MEDA

Znanstvenik Albert Einstein izjavio je “Nestanu li pčele sa planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života.” Bez pčela, nema oprašivanja, ne bi bilo plodova, hrane pa ni ljudi.

Pčelarstvo u Hrvatskoj prvi put se spominje 1288. godine u Vinodolskom zakoniku. Med i drugi pčelinji proizvodi (propolis, pelud, pčelinji otrov) od davnina se koriste kao hrana i lijek. Ovisno o porijeklu nastanka med se razvrstava na nektarni med i medljikovac.

Nektarni med je nastao od jedne ili više medonosnih biljaka (bagrem, lipa, kesten, trešnja, šljiva, jabuka, livadno bilje…), a medljikovac je med nastao od medne rose, slatke tekućine bjelogoričnog i crnogoričnog drveća.

Slavonija, a tako i Požeško-slavonska županija, bogate su raznovrsnim medonosnim biljkama, a raznolikost područja osigurava stalnu pčelinju pašu, odnosno cvatnju medonosnog bilja u različito doba.
Jedna od posebnosti koja se nalazi u županiji su šume hrasta sladuna na području PP Papuk. Lučenjem medne rose živih dijelova biljaka hrasta sladuna kojega pčele prikupljaju dobivamo taman gotovo crn med.

Specifičnost meduna hrasta sladuna je u njegovim bogatim sastojcima i visokom razinom raznih vitamina, aminokiselina, magnezija, natrija, kalija, kalcija, fosfora, željeza i sl.
Požeško-slavonska županija ima više od 400 registriranih proizvođača meda koji pčelare sa 6000-7000 pčelinjih društava, te 6 pčelarskih udruga koje djeluju na području županije.

Najpoznatiji medovi našega podneblja su: med od bagrema, cvjetni med, kestenov med, livadni med, medljikovac, medun hrasta sladuna, med uljane repice, med od suncokreta…


PČELARSKA UDRUGA ZLATNA DOLINA

Ante Starčevića 134, Požega, Hrvatska


UDRUGA PČELARA PAKRAC-LIPIK

Braće Radića 13, Pakrac, Hrvatska


UDRUGA PČELARA PLETERNICA

Stjepana Radića 39, Pleternica, Hrvatska


UDRUGA VOĆARA I PČELARA OPĆINE JAKŠIĆ

Osječka 39, Jakšić, Hrvatska


PČELARSKA UDRUGA SLAVONSKA PČELA

Stjepana Radića 9, Mihaljevci, Hrvatska


UDRUGA PČELARA LIPA

Bujavica 37, Pakrac, Hrvatska

100+ HONEY PRODUCERS

Scientist Albert Einstein said, “If bees disappear from planet Earth, man as a species has about 4 years to live.” Without bees, there is no pollination, there would be no fruit, no food or even people.

Beekeeping in Croatia was first mentioned in 1288 in the Vinodol Code. Honey and other bee products (propolis, pollen, bee venom) have long been used as food and medicine. Depending on the origin of the honey, it is classified into nectar honey and honeydew.

Nectar honey is made from one or more honey plants (acacia, linden, chestnut, cherry, plum, apple, meadow herbs …), and honeydew honey is made from honeydew, the sweet liquid of deciduous and coniferous trees.

Slavonia, as well as the Požega-Slavonia County, are rich in a variety of honey plants, and the diversity of the area ensures constant bee grazing, ie the flowering of honey plants at different times.
One of the specialties located in the county are the malt oak forests in the area of ​​PP Papuk. By secreting the honey dew of the living parts of the malt oak plants that the bees collect, we get dark almost black honey.

The specificity of malt oak honey is in its rich ingredients and high level of various vitamins, amino acids, magnesium, sodium, potassium, calcium, phosphorus, iron and the like.
Požega-Slavonia County has more than 400 registered honey producers who beekeepers with 6000-7000 bee societies, and 6 beekeeping associations operating in the county.

The most famous honeys of our region are: acacia honey, flower honey, chestnut honey, meadow honey, honeydew, malt oak honey, rapeseed honey, sunflower honey …


BEEKEEPING ASSOCIATION ZLATNA DOLINA

Ante Starčevića St. 134, Požega, Croatia


ASSOCIATION OF BEEKEEPERS PAKRAC-LIPIK

Braće Radića St. 13, Pakrac, Croatia


ASSOCIATION OF BEEKEEPERS PLETERNICA

Stjepana Radića St. 39, Pleternica, Croatia


ASSOCIATION OF FRUIT GROWERS AND BEEKEEPERS OF JAKŠIĆ MUNICIPALITY

Osječka St. 39, Jakšić, Croatia


BEEKEEPING ASSOCIATION SLAVONSKA PČELA

Stjepana Radića St. 9, Mihaljevci, Croatia


BEEKEEPERS ASSOCIATION LIPA

Bujavica 37, Pakrac, Croatia