Skip to main content

MUZEJ GRADA PAKRACA

Hrvatskih velikana 2, Pakrac, Hrvatska

Muzej je započeo raditi nakon Domovinskog rata, u gradu koji je pretrpio velika ratna oštećenja, a kao samostalna ustanova 2009. g., što ga čini jednim od najmlađih u Hrvatskoj. Smješten je u objektu Malog dvora – Janković, dijelu zaštićene arhitektonske cjeline kompleksa Janković.

Arheološka građa obuhvaća keramiku, kosti i druge nalaze sa stare pakračke srednjovjekovne utvrde. Etnografska baština zastupljena je narodnim nošnjama, predmetima za svakodnevnu uporabu, alatima za obradu zemlje… iz sela u okolici Pakraca i Lipika.

Kulturno-povijesnu građu čine uporabni predmeti, instrumenti, alati obrtnika, tekstil, stare kuharice (prva polovica 20. st.). Zanimljiva je zbirka školske građe koju čini arhiv Učiteljske škole u Pakracu, školske klupe i nastavna pomagala.
U numizmatičkoj zbirci svojom se vrijednošću izdvajaju slavonski banovci (13. st.).

Jedna od najljepših hrvatskih, ali i europskih kovanica kovana je upravo u Pakracu u prvoj hrvatskoj kovnici novca (1256. – 1260.).
Muzej posjeduje i stare razglednice i fotografije Pakraca i Lipika, namještaj, te manju zbirku recentnih umjetnina.

CITY MUSEUM PAKRAC

Hrvatskih velikana St. 2, Pakrac, Croatia

The museum started working after the Homeland War, in a city that suffered great war damage, and as an independent institution in 2009, which makes it one of the youngest in Croatia. It is located in the building of the Small Palace – Janković, part of the protected architectural ensemble of the Janković complex.

Archaeological material includes pottery, bones and other finds from the old Pakrac medieval fortress. Ethnographic heritage is represented by folk costumes, objects for everyday use, tools for cultivating the land… from the villages around Pakrac and Lipik.

Cultural and historical material consists of useful objects, instruments, tools of craftsmen, textiles, old cookbooks (first half of the 20th century). An interesting collection of school materials consists of the archives of the Teachers’ School in Pakrac, school desks and teaching aids.
In the numismatic collection, Slavonian Banovac (13th century) stand out for their value.

One of the most beautiful Croatian and European coins was minted in Pakrac in the first Croatian mint (1256 – 1260).
The museum also has old postcards and photographs of Pakrac and Lipik, furniture, and a small collection of recent works of art.