Skip to main content

VIŠKOVAČKI GRAD – KUZMICA

južno od Srednjeg Sela i Viškovaca

Južno od Srednjeg Sela i Viškovaca na cesti Požega – Pleternica nalaze se ostaci velike utvrde na strmom i viskom (364 m n. v.) brijegu. Utvrda je prirodno dobro branjena pa joj je bio potreban jarak samo s južne strane. Ta velika utvrda ima ovalan tlocrt koji je produžen u smjeru sjever-jug, a masivna je kula (3 m debljine) prislonjena uz južni obrambeni zid. Visoka je kula dosta sačuvana, gotovo do visine od 20 m, a samo je na gornjem dijelu otpala vanjska kamena obloga. Palas i stambeni trakt nalazili su se na zapadnom dijelu.

Obrambeni je zid inače dosta sačuvan, a sve je građeno od lokalnog kamena lomljenca. Čini se da je u kasnijoj fazi utvrdi sa sjeverne strane prigrađena pravokutna kula koja na prvom katu ima prozore s nišama. Utvrda je jedna od najbolje očuvanih u požeškom kraju zbog dobroga kamena i solidne gradnje, ali i činjenice što se nalazi izvan glavnih putova pa se ni Turci nisu njome koristili.

Način građenja zidova podsjeća na one koji se susreću kod najstarijih romaničkih građevina, poput Okića ili Staroga grada pokraj Orahovice. O ovoj velikoj utvrdi ima vrlo malo podataka. Tek se zna da se 1400. spominje kao vlasništvo plemića Vrbovskih, čije je sjedište bilo u Požeškim Sesvetama, ali o tome kada je nastala i zašto je napuštena zaista se ništa ne zna.

VIŠKOVCI FORT – KUZMICA

south of Srednje Selo and Viškovci

South of Srednje Selo and Viškovci on the road Požega – Pleternica are the remains of a large fort on a steep and high (364 m above sea level) hill. The fort was naturally well defended, so it needed a ditch only on the south side. This large fort has an oval ground plan that is extended in a north-south direction, and a massive tower (3 m thick) leans against the south defensive wall. The high tower is well preserved, almost to a height of 20 m, and only the upper part of the outer stone cladding has fallen off. The palace and the residential tract were located in the western part.

The defensive wall is otherwise quite well preserved, and everything is built of local quarry stone. It seems that at a later stage of the fort, a rectangular tower was added on the north side, which has windows with niches on the first floor. The fortress is one of the best preserved in the Požega region due to its good stone and solid construction, but also the fact that it is located off the main roads, so the Turks did not use it either.

The way the walls are built is reminiscent of those found in the oldest Romanesque buildings, such as Okić or the Old Town near Orahovica. There is very little information about this great fort. It is only known that it was mentioned in 1400 as the property of the Vrbovski nobles, whose headquarters were in Požega Sesvete, but nothing is really known about when it was created and why it was abandoned.